ارکستر فیلارمونیک تهران
tehran philharmonic orchestra

اركستر فيلارمونيک تهران در يك نگاه


اركستر فيلارمونيک تهران در يك نگاه

ارکستر فیلارمونیک تهران از سال ١٣٩٠ تاكنون با رهبرى و مديريت هنرىِ آرش گوران در هواى موسيقى تنفس مى كند.

هدفِ تشكيل اين اركستر كه شيوه تمرينىِ متفاوتى را دنبال مى كند، نقبى است بر كشف حقيقتِ ژرفِ واژه آنسامبل(گروه نوازى)، و رسيدن به كيفيتِ مطلوبِ بيان و ميميكِ صدا(چهره صدا) در جريانِ اجراى موسيقىِ ادوار مختلف.
تمركز و تمرينات فشرده بر روى موزيكاليته (بيان موسيقايى)، سوناريته(صدا دهى)، استايلِ(سبك) آهنگسازان، تفسير جديد و تولد دوباره اين آثار از مهمترين اهداف اين اركستر به شمار مى رود.

گاه شمار كنسرتها:

٧،٨ آبان ١٣٩١، با اجراى آثارى از:
‏O.Golijov , T.Takemitsu , W.Walton , B.Bartok

با حضور و همراهىِ:

لِوُن آراكليان و آرمِن مِسروپيان(مايستر هاى اركستر فيلارمونيك ارمنستان)

٢٥،٢٦،٢٧ ارديبهشت ١٣٩٢، با اجراى آثارى از:

‏C.Nielsen , M.Ravel , S.Barber , G.Lekeu , G.Kancheli

  • ٤ آبان ١٣٩٢، به دعوت كنسولگرى ژاپن با اجراى آثارى از :

‏W.A.Mozart , S.Barber , G.Lekeu
با تكنوازىِ يكى از برجسته ترين پيانيست هاى ژاپن:Noriko Ogawa

  • ١٥،١٦ دى ١٣٩٣، با اجراى آثارى از:

‏P.I.Tchaikovsky , H.Gorecki , A.Pärt , D.Heath

  • ٣،٤ مهر ١٣٩٥، با اجراى آثارى از :

‏R.Shchedrin , D.Shostakovich , V.Martynov

با تكنوازىِ يكى از نوازندگان شهير اكراين
‏Dima Tkachenko

  • ٣،٤ خرداد ١٣٩٦با اجراى آثارى از :

Astor Piazzolla- Leonid Desyatnikov,  Fikret Amiroc
باتكنوازى سوليست برجسته ويلن پدرام فريوسفى

  • ١٣ دى ١٣٩٦ با اجراى آثارى از : 

‏Edvard Griege-Johan Svendsen-Komitas-Haji khanmemodov 

سوليست كمانچه : امام يار حسن اف