ارکستر فیلارمونیک تهران
tehran philharmonic orchestra

مدیریت ارکستر فیلارمونیک تهران

pooria safarpoor

محمد صفر پور

مدير اجرايى از تابستان سال ١٣٩٨

پيمان ابوالحسنى

مدیر اجرایی

كارشناسى مهندسى مكانيك و مديريت و سابقه فعاليت در اركستر هاى متعدد به عنوان نوازنده
مدير داخلى در سال ١٣٩٤
مدير اجرايى از سال ١٣٩٦ تا ارديبهشت ١٣٩٧

پانيذ فريوسفى

كارشناسى ارشد موسيقى از كنسرواتوار كوميتاس(ارمنستان) ، فعاليتهاى اجرايى موسيقى و سابقه تدريس نوازندگى در دانشگاه هاى موسيقى كشور مدير اجرايى از ١٣٩٢ تا ١٣٩٦

pouria manoochehri

پوریا منوچهری

كارشناسى ارشد در رشته مديريت هنرى و كارشناسى ارشد در مديريت سازمانهاى غير دولتى از دانشگاه اورگان ( امريكا ) مدير اجرايى از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٢

pouria manoochehri

کیمیا افشاری

دستيار اجرايى و امور بين الملل